Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Τι συνεπάγεται το Μεσοπρόθεσμο για τους Δημόσιους Υπαλλήλους

Μειώσεις μισθών, αυξήσεις κρατήσεων, περαιτέρω ψαλίδι στις προσλήψεις και εργασιακή εφεδρεία περιέχει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνα με το κείμενο που έδωσε η κυβέρνηση στους βουλευτές και τα κόμματα προς συζήτηση περιλαμβάνονται οι εξής αλλαγές:

Για το 2011 θα γίνεται μία πρόσληψη ανά 10 αποχωρήσεις και για τα επόμενα χρόνια θα διατηρηθεί η αρχική πρόβλεψη για 1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις. Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες θα απορροφηθούν σταδιακά ως τις 31-12-2015 κατά σειρά προτεραιότητας.

Οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ' έτος για τα έτη έως και το 2015.

Για το πλεονάζον προσωπικό φορέων και οργανισμών του δημοσίου θα ισχύσει το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας. Συγκεκριμένα θα καταρτίσει το ΑΣΕΠ πίνακες κατάταξης με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανά νομικό πρόσωπο.

Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης συνεχίζει να λαμβάνει για 12 μήνες από τον χαρακτηρισμό του ως πλεονάζοντος προσωπικού αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού του.

Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω προσωπικό:

α) εφόσον συνάψει σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο εργοδότη, διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα κατάταξης.

β) μπορεί να μεταφέρεται ύστερα από αίτηση με την ίδια σχέση εργασίας εφόσον υπάρχουν αιτήματα για πλήρωση τακτικών θέσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων με βάση τα απολογητικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.

γ) επιλέγεται ύστερα από αίτηση του κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα.

δ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, σύμφωνα με το ν. 3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση.

ε) μπορεί κατ' εξαίρεση να αποχωρήσει με εθελουσία έξοδο με βάσει ειδικό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο φορέας που επιβαρύνεται με την καταβολή των αποδοχών στο προσωπικό, ο τρόπος καταβολής των αποδοχών, ο τρόπος κατάρτισης του πίνακα, ο χρόνος ισχύος του, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρήσουν για να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα για 5 χρόνια με άδεια άνευ αποδοχών και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν με συνταξιοδότηση μετά την 01-01-2011 θα λάβουν εφάπαξ από το ταμείο πρόνοιας μειωμένο κατά 10%.

Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.

Καθιερώνεται ειδική εισφορά, πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.

Επίσης θεσπίζεται στο δημόσιο το καθεστώς της μερικής απασχόλησης. Ένας υπάλληλος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
Με την αίτηση του ο υπάλληλος προσδιορίζει, εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών. 

skai

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου - Google | Press Release Distribution